Fotokring KRYSTO

... of de lange weg van kijken naar zien ...

WIE WIJ ZIJN.

Actieve leden wonen de vergaderingen bij, nemen deel aan desgevallende clubwedstrijden en staan naar best vermogen de anderen met raad en daad bij. Interesse kan je best tonen door de inhoud en kwaliteit van je eigen werk zichtbaar bij te schaven ... : positieve input wordt daarbij door iedereen gewaardeerd ...

 Wij rekenen op de medewerking van ALLE leden om de kwaliteit van hun tentoongestelde foto's op onze clubsalons hoog te houden.

Aspirant-leden kunnen vrijblijvend 3 werkvergaderingen bijwonen vooraleer ze beslissen al dan niet als betalend lid toe te treden (bij 'fiat' van de bestuursleden); een voldoende basiskennis van fotografie en van het gebruik van een PC wordt daarbij sterk aangeraden om frustraties of desillusies te vermijden (de af te leggen weg van 'kiekjesmakerij' naar een inhoudelijk en technisch degelijk opgebouwde en afgedrukte foto is reeds lang en lastig genoeg: met andere woorden die "LANGE WEG VAN KIJKEN NAAR ZIEN ... " dus).

Voor het werkjaar 2022 bedraagt het lidgeld €10 zonder aansluiting bij het CvB.

Eventuele "steunende" en al dan niet actieve Ereleden worden natuurlijk ook ten allen tijde be-applaudiseerd en zijn steeds welkom om eventueel werk te tonen)!

De essentie.

Onze club heeft een geschiedenis van zo'n 40 jaar en telde ooit veel meer leden dan nu; de eerder oude kern van actieve fotografen blijft er tot op heden echter ijverig en vrij gepassioneerd mee doorgaan ... Kort samengevat: we houden ervan inhoudelijk boeiende en technisch goed gebrachte foto's te bekijken en bespreken maar vooral om ze zelf te maken en af te werken.  Dit omvat zowel het maken van de opname, de be-/verwerking op PC en, heel belangrijk, het zelf drukken van kwalitatief hoogstaande prints.

Een aantal van onze leden is opgegroeid in de analoge, natte donkere kamer maar is al in de pionierstijd van het, toen nog nieuwe PC-medium, volledig overgestapt naar de digitale verwerking en de meesten printen zelf hun foto's, nu met een printer terwijl ze dat voordien chemisch in hun doka deden.

Het enige wat ons ontbreekt is wat nieuw (jong?) talent met een gezond/degelijk fotografisch inzicht plus voldoende tijd, geduld èn wil om zelfstandig te werken ...   Waarschijnlijk is het voornaamste wat je bij ons leert wel het kritisch kijken en kritisch blijven voor je eigen en ander fotowerk, al de rest is feitelijk enkel technische 'mumbo-jumbo'! "

De historiek van onze fotokring.

van Sint Christoffel Zandhoven naar KRYSTO Wijnegem

Omstreeks het einde van de jaren 1970 won de amateurfotograaf Hugo Volders uit Zandhoven de toenmalig beroemde 'Prijs van Rome'. De burgemeester van Zandhoven, Willy De Bie, greep deze gelegenheid aan om enthousiaste amateurfotografen uit Zandhoven voor te stellen een fotokring op te richten. Hierbij kregen ze kosteloos logistieke steun en een vergaderruimte van de gemeente. Zo werd anno 1982 de Fotokring Sint Christoffel te Zandhoven opgericht.

 

Het ledenaantal nam geleidelijk toe en de actieve leden voerden wel eens fotoklusjes uit voor de gemeente maar contacten met andere fotoclubs bleven nog vrij beperkt. Een aantal jaren later werd het bestuur vernieuwd met Albert Verheyen als voorzitter, Jean America als ondervoorzitter en Eddy De Groof als secretaris. Onder impuls van het nieuwe bestuur namen de activiteiten toe  en er werden jaarlijks 4 clubwedstrijden gehouden met jurering door amateurfotografen van andere clubs.  De zwartwitfoto’s - toen volledig in 'de natte doka' zelf gemaakt door de leden thuis - alsook kleurfoto's en dias - werden besproken en door een externe jury gerangschikt. Dit bevorderde in hoge mate de kwaliteit van de werken die jaarlijks op een fotosalon werden tentoongesteld of werden ingezonden voor nationale en internationale fotowedstrijden.  

 

De vereisten gesteld aan de fotokwaliteit en de opkomst van de digitale fotografie heeft een aantal leden doen afhaken. Desondanks nam ouderdomsdeken Gilbert de Deckere (E-FIAP en PSA) het voortouw bij het overstappen naar de digitale opname en verwerking van foto’s.  Met een geslonken aantal leden werd Fotokring Sint Christoffel omgedoopt tot Fotokring KRYSTO. Het jubilieum werd op het 25ste salon gevierd dat werd geopend door de burgemeester van Zandhoven maar een jaar na dit feestelijk gebeuren werd het bestuur van de club vriendelijk verzocht de lokalen te Zandhoven te ontruimen om onduidelijke redenen. De Koninklijke Harmonie Sint Amelberga was toen gelukkig gedurende twee jaar de reddende engel om in hun lokaal te vergaderen en een fotosalon te organiseren.

 

Penningmeester van de club Wilfried Daems was bij een bezoek van een tentoonstelling in het Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis te Wijnegem sterk onder de indruk van de prachtige tentoonstellingsruimte en bracht dit onder de aandacht van de voorzitter Paul De Cauter.  Via Ronny Boey, lid van fotoclub KRYSTO, werd op de mogelijkheid ingegaan die de gemeente Wijnegem biedt om te vergaderen en tentoon te stellen in het vermelde Gemeenschapscentrum. Vanaf het 27ste fotosalon wordt het fotowerk van de leden jaarlijks aan het publiek getoond.  De COVID19-pandemie heeft het genoodzaakt om de fotosalons van 2020 en 2021 voorlopig niet te laten doorgaan: wij zijn hoopvol dat we in 2022 ons jaarlijks salon kunnen hervatten. 

 

Wat brengt de toekomst?  De uitdaging is om initiatieven te blijven nemen om fotogebied, het aantal leden op te trekken, wedstrijdactiviteit te hernemen en de verbondenheid met andere fotoclubs en de gemeente Wijnegem te onderhouden.   Dit uit liefde voor de fotografie vanwege amateurfotografen, de leden van KRYSTO.